Σάββατο 28 Φεβρουαρίου 2015

Υπεγράφη η νέα ΕΣΣΕ

 Υπεγράφη την Παρασκευή 27/2/2015 ανάμεσα στη ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ και τα Σωματεία-Μέλη της, και τη Διοίκηση της ΔΕΗ ΑΕ η νέα τριετής Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (ΕΣΣΕ), την οποία ενέκρινε κατά τη ή (26/2/2015) συνεδρίασή του κατά συντριπτική πλειοψηφία το ΔΣ της Ομοσπονδίας.
ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 2015

Το προς υπογραφή κείμενο της Επιχειρησιακής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας περιλαμβάνει τις ακόλουθες ρυθμίσεις:

Α.        ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
    Με απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου καταργείται το εδάφιο 1.3. της παραγρ. 1 της με αριθ. 134/29.05.2012 Απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου.
    ΠΑΡΟΧΕΣ
2.1     Από την πρώτη του επομένου της υπογραφής της παρούσας μήνα χορηγείται στο προσωπικό της Επιχείρησης παροχή τροφής στο χώρο εργασίας ή διατακτικών σίτισης μέχρι του ποσού των έξι (6) ευρώ για κάθε ημέρα πραγματικής εργασίας (φυσικής παρουσίας). Τα αφορώντα την ως άνω παροχή θα καθοριστούν με Απόφαση Διευθύνοντος Συμβούλου.
2.2.    Επεκτείνονται και στο αποσπασμένο προσωπικό της ΔΕΗ Α.Ε. στους Ασφαλιστικούς Φορείς με τους όρους και προϋποθέσεις που ορίζονται για το τακτικό προσωπικό που υπηρετεί στη ΔΕΗ Α.Ε., οι παροχές της Εταιρείας που αφορούν στη χορήγηση δανείων και οικονομικών βοηθημάτων, συμμετοχή στις δαπάνες φιλοξενίας των παιδιών των εργαζομένων σε ιδιωτικούς και δημοτικούς βρεφονηπιακούς σταθμούς και στους σταθμούς Αμαρουσίου και Πτολεμαΐδας καθώς και στη δαπάνη συμμετοχής των παιδιών των εργαζομένων στο εκάστοτε ισχύον κατασκηνωτικό πρόγραμμα της Εταιρείας.
ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ ΒΑΡΔΙΑΣ
3.1    Οι εργαζόμενοι της Επιχείρησης που απασχολούνται σε πρόγραμμα εναλλασσόμενης φυλακής (βάρδια) για τουλάχιστον έξι (6) μήνες και εκλέγονται στα διοικητικά συμβούλια των Πρωτοβάθμιων και Δευτεροβάθμιων Συνδικαλιστικών Οργανώσεων, θα τίθενται εκτός προγράμματος βάρδιας και θα τους καταβάλλεται ως προσωπική διαφορά το ποσό που θα ελάμβαναν εάν εργάζονταν πραγματικά στη βάρδια, εφόσον τα Διοικητικά Συμβούλια των συνδικαλιστικών τους οργανώσεων, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες στις ισχύουσες ρυθμίσεις της ΔΕΗ Α.Ε., αποφασίσουν ότι τα συνδικαλιστικά αυτά στελέχη θα έχουν πλήρη απαλλαγή από τα εργασιακά τους καθήκοντα κάνοντας χρήση συνδικαλιστικής άδειας καθ’ όλη τη διάρκεια της θητείας τους, μετά τη λήξη της οποίας θα δύνανται να επανέλθουν στο πρόγραμμα εναλλασσόμενης φυλακής (βάρδια) με αίτησή τους.
Τα ως άνω ισχύουν και για τους εκλεγμένους μισθωτούς της ΔΕΗ Α.Ε. στα Διοικητικά Συμβούλια των Δευτεροβάθμιων και Τριτοβάθμιων Συνδικαλιστικών Οργανώσεων που εκ του νόμου έχουν πλήρη απαλλαγή από τα καθήκοντά τους καθόλη τη διάρκεια της θητείας τους.

Όσοι εργαζόμενοι πληρούσαν τις ως άνω προϋποθέσεις και υπέστησαν μισθολογική βλαπτική μεταβολή από την εφαρμογή της από 07.06.2012 ΕΣΣΕ, θα τους καταβληθούν αναδρομικά οι προσαυξήσεις βάρδιας από την ημερομηνία διακοπής τους.
3.2.    Τροποποιείται η παραγρ. Α.3. της από 07.06.2012 ΕΣΣΕ Προσωπικού ΔΕΗ Α.Ε. ως ακολούθως :
«Οι προσαυξήσεις βάρδιας θα καταβάλλονται μόνο εφόσον παρέχεται πραγματική εργασία (φυσική παρουσία) με εξαίρεση την κανονική άδεια, την άδεια ασθενείας λόγω εργατικού ατυχήματος και την ασθένεια μέχρι τέσσερις (4) ημέρες το χρόνο. Με απόφαση του οικείου Γενικού Διευθυντή και του Γενικού Διευθυντή Ανθρωπίνων Πόρων δύναται να συνεχίζεται η καταβολή της προσαύξησης βάρδιας σε περίπτωση απουσίας του μισθωτού λόγω μακροχρόνιας ασθένειάς του, η οποία καλύπτεται από γνωμάτευση του οικείου Ασφαλιστικού Φορέα, υπό την προϋπόθεση ότι ο μισθωτός απασχολείτο στη Βάρδια τουλάχιστον έξι (6) μήνες πριν από την έναρξη της απουσίας από την εργασία του λόγω της ασθένειάς του.».
Β.      ΘΕΣΜΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
    ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ
1.1     Η παραγρ. Α.4 του Κεφ.Ε της από 27.9.83 ΕΣΣΕ Προσωπικού ΔΕΗ, τροποποιείται ως ακολούθως:
« 4.  Δύο (2) ημερών λόγω αιμοδοσίας και κατ’ ανώτατο όριο έως έξι (6) ημέρες το έτος. Η ειδική άδεια με αποδοχές που δικαιούνται οι μισθωτοί – δότες πλάσματος αίματος ή αιμοπεταλίων, θα χορηγείται κατ’ ανώτατο όριο έως δώδεκα (12) ημέρες το έτος.».
Οι ως άνω άδειες θα χορηγούνται στους μισθωτούς, είτε συνεχόμενα με το χρόνο της αιμοδοσίας ή οποτεδήποτε εντός έτους από την ημερομηνία αιμοδοσίας ή προσφοράς πλάσματος αίματος και αιμοπεταλίων, μετά από συνεννόηση με την Υπηρεσιακή Μονάδα απασχόλησής τους.».
1.2.    Θεσπίζεται ειδική άδεια με αποδοχές μιας (1) εργάσιμης ημέρας ανά τρίμηνο, η οποία θα χορηγείται στους απασχολούμενους αποκλειστικά με την εμπορική εξυπηρέτηση πελατών (Front Office) στα Καταστήματα της Γενικής Διεύθυνσης Εμπορίας. Τα αφορώντα την εν λόγω άδεια θα καθοριστούν με Απόφαση Διευθύνοντος Συμβούλου.
1.3.    Αντικαθίσταται η περίπτωση 4 της παρ.ΙΙ.3 του Κεφ. Β της από 07.06.2012 ΕΣΣΕ Προσωπικού ΔΕΗ Α.Ε ως ακολούθως:
«●   Χρησιμοποίηση αδιάθετου αριθμού ωρών από τη χρήση της τρέχουσας και μόνο θητείας του Δ.Σ. των Συνδικαλιστικών Οργανώσεων.»
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ – ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΙΣ ΑΡΘΡΩΝ ΚΚΠ/ΔΕΗ
Άρθρο 8
Το εδάφιο δ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του ΚΚΠ/ΔΕΗ αντικαθίσταται ως εξής :
«δ)1.   Επίδομα Ευδόκιμης Παραμονής (Ε.Ε.Π.) χορηγείται στο ίδιο μισθολογικό κλιμάκιο από τη μισή διαφορά μεταξύ του μισθού του κατεχόμενου από το μισθωτό μισθολογικού κλιμακίου και του αμέσως ανώτερου, με τη συμπλήρωση τριών (3) ετών ευδόκιμης παραμονής στο αυτό μισθολογικό κλιμάκιο και από ολόκληρη τη διαφορά (ένα μ.κ.) μεταξύ του κατεχόμενου και του αμέσως ανώτερου μισθολογικού κλιμακίου με τη συμπλήρωση έξι (6) ετών συνολικού χρόνου ευδόκιμης παραμονής του μισθωτού στο κατεχόμενο μισθολογικό κλιμάκιο, εφόσον ο μισθωτός εξάντλησε τη μισθολογική εξέλιξη της Κατηγορίας του ή της βαθμίδας μέχρι την οποία μπορεί να προαχθεί με βάση τα προσόντα του που απαιτούνται από το άρθρο 4 του ΚΚΠ/ΔΕΗ.
Για την κρίση του ευδόκιμου της παραμονής απαιτείται ο μισθωτός να υπερβαίνει σαφώς και καταδήλως τις βασικές απαιτήσεις της Επιχείρησης σύμφωνα με την αιτιολογημένη κρίση των Οργάνων που ορίζονται στις υπηρεσιακές ρυθμίσεις της Επιχείρησης, συνεκτιμώμενα επιπροσθέτως τα στοιχεία που ορίζονται στην παραγρ. 6 του άρθρου 22 του ΚΚΠ/ΔΕΗ.
Μισθωτοί για τους οποίους η τριετής υπηρεσία χαρακτηρίζεται ως μη ευδόκιμη, επανακρίνονται το επόμενο έτος, σε περίπτωση δε που κριθούν ως «μη ευδόκιμοι» κατά τρεις διαδοχικές κρίσεις, απολύονται με απόφαση Διευθύνοντος Συμβούλου.
Μισθωτοί που δεν έχουν τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα, όπως ορίζει το άρθρο 4 του ΚΚΠ/ΔΕΗ, για προαγωγή σε ανώτερο μισθολογικό κλιμάκιο της κατηγορίας τους, στους οποίους έχει χορηγηθεί Ε.Ε.Π. (μισό μ.κ. ή ένα μ.κ. από ολόκληρη τη διαφορά), στην περίπτωση που καταθέσουν τα τυπικά προσόντα που απαιτούνται για προαγωγή σε ανώτερη βαθμίδα, προάγονται από την ημερομηνία κατάθεσης των τυπικών προσόντων.
Επίδομα Παραμονής (Ε.Π.) δύναται να χορηγείται, κατόπιν γνωμοδότησης του αρμόδιου Π.Σ.Κ., στο ίδιο μισθολογικό κλιμάκιο από τη μισή διαφορά μεταξύ του μισθού του κατεχόμενου από το μισθωτό μισθολογικού κλιμακίου και του αμέσως ανώτερου, με τη συμπλήρωση τριών (3) ετών στο αυτό μισθολογικό κλιμάκιο, στις περιπτώσεις μισθωτών που, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 22 του ΚΚΠ/ΔΕΗ, δεν πληρούν τις προϋποθέσεις προαγωγής σε ανώτερο μισθολογικό κλιμάκιο της κατηγορίας τους.
Οι μισθωτοί που τους χορηγείται Ε.Π. επανακρίνονται το επόμενο έτος, για προαγωγή ή στασιμότητα.
Για τη χορήγηση του Ε.Π. θα λαμβάνεται υπόψη η εν γένει υπηρεσιακή επίδοση του μισθωτού κατά την υπό κρίση περίοδο και το ότι δεν έχει υποπέσει σε πειθαρχικό παράπτωμα για το οποίο του έχει επιβληθεί τελεσίδικα οποιαδήποτε πειθαρχική ποινή των εδαφίων γ’ έως και στ’, της παραγράφου 4, του άρθρου 26 του ΚΚΠ/ΔΕΗ.»   
Άρθρο 22
Η παράγραφος 5 του άρθρου 22 του ΚΚΠ/ΔΕΗ αντικαθίσταται ως εξής :
«5.  Μισθωτοί που χαρακτηρίζονται ως «στάσιμοι», επανακρίνονται το επόμενο έτος, σε περίπτωση δε που κριθούν ως «στάσιμοι» κατά τρεις διαδοχικές κρίσεις, απολύονται με απόφαση Διευθύνοντος Συμβούλου.».
Η παράγραφος 8 του άρθρου 22 του ΚΚΠ/ΔΕΗ αντικαθίσταται ως εξής :
«8.  Δυσμενής θεωρείται η κρίση για τον μισθωτό, εφόσον αυτός χαρακτηρίζεται ως στάσιμος ή η υπηρεσία του κριθεί ως μη ευδόκιμη κατά την έννοια του εδαφίου δ.1, της παραγράφου 1, του άρθρου 8 του ΚΚΠ/ΔΕΗ.».
Άρθρο 37
Η παράγραφος 1.β’ του άρθρου 37 του ΚΚΠ/ΔΕΗ αντικαθίσταται ως εξής :
«β. Μισθωτοί που χαρακτηρίστηκαν ως στάσιμοι ή η υπηρεσία τους κρίθηκε ως μη ευδόκιμη, σύμφωνα με την διαδικασία, αντιστοίχως, του άρθρου 22, παραγρ. 4 και του άρθρου 8, παράγρ. 1, εδάφιο δ.1. του ΚΚΠ/ΔΕΗ.
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΠΟ 30.07.2008 ΕΣΣΕ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΟ ΣΤΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΗΣ ΔΕΗ Α.Ε.
3.1     Ο τίτλος του άρθρου 7 του Κεφ. Γ’ της από 30.07.2008 ΕΣΣΕ Προσωπικού ΔΕΗ Α.Ε. αντικαθίσταται ως εξής : «ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ – ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ» και καταργείται η παράγραφος 1 του άρθρου αυτού.
3.2.    Το άρθρο 8 του Κεφ. Γ’ της από 30.07.2008 ΕΣΣΕ προσωπικού ΔΕΗ Α.Ε. αντικαθίσταται ως εξής:
Αρθρο 8
Συμβούλια Κρίσεως
(Άρθρα 24 και 25 ΚΚΠ/ΔΕΗ ΑΕ,ως εκάστοτε ισχύουν)
Οι μισθολογικές προαγωγές του αποσπασμένου προσωπικού κρίνονται από τα Πρωτοβάθμια Συμβούλια Κρίσης και το Δευτεροβάθμιο Συμβούλιο Κρίσης με τη σύνθεση που ορίζεται, αντιστοίχως, στα άρθρα 24 και 25 του ΚΚΠ/ΔΕΗ Α.Ε., όπως αυτά εκάστοτε ισχύουν.   
3.2     ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
Το άρθρο 9 του Κεφ. Δ’ της από 30.07.2008 ΕΣΣΕ προσωπικού ΔΕΗ αντικαθίσταται ως εξής:
Οι αρμοδιότητες του Διευθύνοντος Συμβούλου της ΔΕΗ Α.Ε. που αναφέρονται στα άρθρα 29, 30 και 31 του ΚΚΠ/ΔΕΗ Α.Ε. ασκούνται και στο αποσπασμένο προσωπικό.
Οι αρμοδιότητες των Γενικών Διευθυντών της ΔΕΗ Α.Ε. που αναφέρονται στα άρθρα 29, 30 και 31 του ΚΚΠ/ΔΕΗ Α.Ε. ασκούνται για το αποσπασμένο προσωπικό από τον Γενικό Διευθυντή Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης (ΓΔ/ΑΝΠ).
Οι αρμοδιότητες που αναφέρονται στα ίδια άρθρα για τους οριζόμενους από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΔΕΗ Α.Ε. προϊσταμένους, ασκούνται για το προσωπικό αυτό από τους προερχόμενους από το αποσπασμένο προσωπικό υπαλλήλους, οι οποίοι έχουν οριστεί προϊστάμενοι ή τους έχουν ανατεθεί καθήκοντα υπευθύνου από το αρμόδιο όργανο εκάστου Φορέα.
Αρμόδιο όργανο εκάστου Φορέα είναι το ανώτατο μονοπρόσωπο όργανο διοίκησης ή ο πρόεδρος του συλλογικού οργάνου διοίκησης, αν δεν υπάρχει μονοπρόσωπο όργανο διοίκησης.
Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν ιεραρχικά προϊστάμενοι προερχόμενοι από τη ΔΕΗ Α.Ε. προκειμένου να ασκήσουν τις αναφερόμενες στην παρ.3 του παρόντος άρθρου αρμοδιότητες, οι πειθαρχικές υποθέσεις του αποσπασμένου προσωπικού υποβάλλονται από το αρμόδιο όργανο κάθε φορέα στον ΓΔ/ΑΝΠ μέσω της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργάνωσης (ΔΑΝΠΟ), με αιτιολογημένη έκθεση, αφού προηγηθεί συλλογή και καταγραφή πληροφοριών και στοιχείων για το υποτιθέμενο πειθαρχικό παράπτωμα και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε αυτό (κατ’ αναλογική εφαρμογή των οριζομένων στις παρ.2 και 3 του άρθρου 30 του ΚΚΠ/ΔΕΗ Α.Ε. – διοικητική προανάκριση).
Ο ΓΔ/ΑΝΠ, όταν επιληφθεί του πειθαρχικού ελέγχου κατ’ εφαρμογή των αναφερόμενων στις παρ.2 και 4 του παρόντος άρθρου, εάν κρίνει τα στοιχεία που υπάρχουν ανεπαρκή, μπορεί να διενεργήσει διοικητική ανάκριση σύμφωνα με την παρ.5 του άρθρου 30 του ΚΚΠ/ΔΕΗ Α.Ε. Στην περίπτωση που διενεργείται διοικητική ανάκριση από επιτροπή μισθωτών, δύναται κατά παρέκκλιση των οριζομένων στην προαναφερόμενη διάταξη, να συμμετέχει σε αυτή και υπάλληλος του Φορέα στον οποίο υπηρετεί το αποσπασμένο προσωπικό που διώκεται πειθαρχικά, προτεινόμενος μέσα σε προθεσμία η οποία ορίζεται στην οικεία πρόσκληση του ΓΔ/ΑΝΠ. Αν παρέλθει άπρακτη η ανωτέρω προθεσμία, ο ΓΔ/ΑΝΠ αναθέτει τη διενέργεια της διοικητικής ανάκρισης μόνο σε μισθωτούς της ΔΕΗ Α.Ε.
3.3.    Καταργούνται τα άρθρα 10 και 11 του Κεφ. Δ’ της από 30.07.2008 ΕΣΣΕ προσωπικού ΔΕΗ και αντικαθίστανται με ένα άρθρο ως εξής:
Άρθρο 10
Πειθαρχικά Συμβούλια
(Άρθρα 32 και 33 ΚΚΠ/ΔΕΗ ΑΕ ως εκάστοτε ισχύουν)
Οι πειθαρχικές υποθέσεις του αποσπασμένου προσωπικού εκδικάζονται από το Πρωτοβάθμιο και Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο με τη σύνθεση που ορίζεται, αντιστοίχως, στα άρθρα 32 και 33 του ΚΚΠ/ΔΕΗ Α.Ε., όπως αυτά εκάστοτε ισχύουν. 
3.4.    Τα άρθρα 12 έως και 16 της από 30.07.2008 ΕΣΣΕ Προσωπικού ΔΕΗ Α.Ε. αναριθμούνται αναλόγως.
Γ.         ΓΕΝΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
Διευρύνεται η μισθολογική εξέλιξη όλων των κατηγοριών του τακτικού προσωπικού της Εταιρείας κατά ένα (1) μισθολογικό κλιμάκιο μετά τη λήξη του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής.
Το νέο τερματικό (καταληκτικό) κλιμάκιο θα αποτελεί για όλες τις κατηγορίες ιδιαίτερη – ανώτερη βαθμίδα, η οποία και θα καθοριστεί με απόφαση Διευθύνοντος Συμβούλου.
Με απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου χορηγείται μετά τη λήξη του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής ημερήσιο επίδομα μέχρι πέντε (5) ευρώ για κάθε ημέρα πραγματικής απασχόλησης στους απασχολούμενους αποκλειστικά με την εμπορική εξυπηρέτηση πελατών (Front Office) στα Καταστήματα της Γενικής Διεύθυνσης Εμπορίας.
Τα μέρη δεσμεύονται όπως αυστηρά εντός έξι (6) μηνών από την υπογραφή της παρούσας ΕΣΣΕ συγκροτήσουν Επιτροπή προκειμένου :
α.   να επανεξετάσει τις παρατηρήσεις που διατυπώθηκαν επί του πορίσματος της Επιτροπής Αναμόρφωσης Ειδικών Επιδομάτων που συγκροτήθηκε κατ’ εφαρμογή των οριζομένων στην παρ.2 του Κεφ. Γ’ της από 07.06.2012 ΕΣΣΕ Προσωπικού ΔΕΗ Α.Ε. και
β.   να αναμορφώσει το Κεφ. ΣΤ’ του ΚΚΠ/ΔΕΗ περί «Πειθαρχικού Ελέγχου»
και υποβάλει σχετικές προτάσεις στη Διοίκηση και ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ-ΚΗΕ.
Η εταιρεία δεσμεύεται να μην προχωρήσει σε καταγγελία συμβάσεων για οικονομοτεχνικούς λόγους, παρά μόνο εφόσον συντρέχει σπουδαίος λόγος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 35 του ΚΚΠ/ΔΕΗ, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με την από 07.06.2012 ΕΣΣΕ Προσωπικού ΔΕΗ Α.Ε.
Μετά την υπογραφή της παρούσας θα συγκροτηθεί Επιτροπή με συμμετοχή και τριών (3) εκπροσώπων των εργαζομένων που θα ορισθούν από τη ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ-ΚΗΕ, έργο της οποίας θα είναι η εξέταση του άρθρου 4 του ΚΚΠ/ΔΕΗ και η υποβολή σχετικού πορίσματος εντός 6 μηνών από την υπογραφή της παρούσας, όσον αφορά στις κατηγορίες προσωπικού, καθώς και στα εισαγωγικά και καταληκτικά μισθολογικά κλιμάκια αυτών, σε σχέση με τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα.
Συμφωνείται από την πρώτη του επόμενου της υπογραφής της παρούσας ΕΣΣΕ μήνα η ΔΕΗ Α.Ε να παρακρατά από τη μισθοδοσία εκάστου μισθωτού – φυσικού μέλους των συμβαλλομένων πρωτοβάθμιων σωματείων και υπέρ αυτών ποσό δύο (2) € μηνιαίως, για χρονικό διάστημα μέχρι τη λήξη της παρούσας ΕΣΣΕ, το οποίο ποσό εξουσιοδοτείται με την παρούσα από τα ως άνω συμβαλλόμενα σωματεία να αποδίδει στη ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ-ΚΗΕ.
Οι ρυθμίσεις της παρούσας ΕΣΣΕ δεν καταλαμβάνουν το έκτακτο προσωπικό που προσλαμβάνεται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994 και του άρθρου 29 του Ν. 3229/2004.
   Κάθε θέμα που θα προκύψει από την ερμηνεία ή εφαρμογή της παρούσας ΕΣΣΕ, ρυθμίζεται με απόφαση του Διευθύνοντος Συμβούλου που εκδίδεται μετά από γνώμη της πλέον Αντιπροσωπευτικής Δευτεροβάθμιας Συνδικαλιστικής Οργάνωσης Προσωπικού του Κλάδου, η οποία θα διατυπώνεται μέσα σε τακτή προθεσμία που δεν θα υπερβαίνει τον ένα (1) μήνα.
Για όσα δεν προβλέπονται από την παρούσα ΕΣΣΕ, ισχύουν ο Κανονισμός και οι ΕΣΣΕ Προσωπικού ΔΕΗ όλων των προηγούμενων ετών, κατά το μέτρο που δεν τροποποιούνται με την παρούσα ΕΣΣΕ.
Η παρούσα ΕΣΣΕ δεσμεύει τα συμβαλλόμενα μέρη για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών και η ισχύς της άρχεται από την υπογραφή της.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου